เว็บลิงค์อื่น ๆ
ดิกชันนารี
 
ตรวจรางวัล
.
ช่อง 3ช่อง 5ช่อง 7ช่อง 9ช่อง NBTช่อง TPBS

  • ตำบลบางสะพาน
  • ตำบลปากแพรก
  • ตำบลทรายทอง
  • ตำบลช้างแรก
  • ตำบลไชยราช

ประวัติความเป็นมา : ตำบลบางสะพาน เป็นตำบลดั้งเดิมสมัยตั้งแต่ยังไม่แยกเป็นอำเภอบางสะพานน้อยยังรวม
เป็นอำเภอบางสะพานใหญ่

สภาพทั่วไปของตำบล : ตำบลบางสะพานพื้นที่ 87 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,956 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มดินอุดมสมบูรณ์เหมาะทำการเกษตร

อาณาเขตตำบล :
             ทิศเหนือ       ติดต่อ ต.พงษ์ประศาสน์ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
             ทิศใต้           ติดต่อ ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
             ทิศตะวันออก  ติดต่อ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
             ทิศตะวันตก    ติดต่อ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย

จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,189 คน เป็นชาย 3,547 คน เป็นหญิง 3,642 คน

อาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่ อาชีพเสริม ปะมง เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

สถานที่สำคัญของตำบล :
              1.ที่ว่าการอำเภอบางสะพานน้อย
              2. สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพานน้อย
              3. สถานีอนามัยตำบลบางสะพาน
              4. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
              5. เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
              6. สถานีรถไฟบางสะพานน้อย
              7. ชายทะเลบ้านหนองเสม็ด
              8. ถ้ำเขานกแสก
              9. ถ้ำเขาพัสดุ

แหล่งท่องเที่ยวของตำบล :
              - ภูเขา ป่า อุทยาน
              - ถ้ำเขานกแสก เป็นถ้ำที่เขานกแสกซึ่งมีอยู่หลายถ้ำด้วยกัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งไกร ต.บางสะพาน
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
              - ถ้ำเขาพัสดุ เป็นถ้ำมีลักษณะที่สวยงามมี 2 ถ้ำที่เขาพัสดุ หมู่ที่ 9 บ้านและบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 9
ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์


                                      


ประวัติความเป็นมา : ตำบลปากแพรก ชื่อ ปากแพรก เพราะมีลักษณะคลองใหญ่สองสายมารวมกัน มีลักษณะเป็นสองแพรก คือ คลองหนองห้วยฝาก และคลองลำชู บริเวณหมู่ที่ 2 และเป็น ตำบลเก่าแก่มาตั้งแต่เดิม และต่อมาพื้นที่บางส่วนแยกเป็นตำบลช้างแรก

สภาพทั่วไปของตำบล : มีเนื้อที่ประมาณ 30 ตร.กม. หรือ 18,750 ไร่ สภาพทั่วไปของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก ซึ่งติดต่อทะเลอ่าวไทย สภาพของดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร

อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
                        ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
                        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
                        ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ

จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนทั้งสิ้น 3,213 คน ชาย 1,628 คน หญิง 1,582 คน

อาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่ อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์, ประมง, ค้าขาย, รับจ้างทั่วไป

สถานที่สำคัญของตำบล :
                 1. สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอ
                 2. โรงพยาบาล
                 3. วัดเขาราษฎร์บำรุง
                 4. มัสยิด
                 5. วัดเขาลักษ์จันทร์
                 6. วัดปากแพรก
                 7. ชายฝั่งทะเลปากคลอง
                 8. โรงเรียน / อบต


ประวัติความเป็นมา : ตำบลทรายทอง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางสะพานน้อย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านในไร่ หมู่ 2 บ้านกำมะเสน หมู่ 3 บ้านชายทะเล หมู่ 4 บ้านฝั่งแดง หมู่ 5 บ้านบางเบิด หมู่ 6 บ้านบ่อไพ หมู่ 7 บ้านห้วยสัก หมู่ 8 บ้านทุ่งสีเสียด หมู่ 9 บ้านเขาปุก หมู่ 10 บ้านหนองหัดไท

อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดต่อ อ.ประทิว จ.ชุมพร
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ

จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,014 คน เป็นชาย 3,549 คน เป็นหญิง 3,465 คน

อาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำสวน

สถานที่สำคัญของตำบล :
                      1. ถ้ำเขาบางเบิด
                      2. ถ้ำเขาปุก
                      3.หาดบางเบิด
                      4.วัดห้วยสัก

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของตำบล :   ผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้า ทำมาจากก้านมะพร้าวสด สานเป็นตะกร้าผลไม้ ฝีมือประณีต สวยงาม แข็งแรง  นำก้านมะพร้าวสดที่เหลาจนเกลี้ยงมาสานเป็นตะกร้า  เมื่อสานเสร็จนำมาลงแลคเกอร์

                 

                            หัตถกรรม-จักสาน                         หัตถกรรม-ไม้แกะสลัก
                              จักสานตะกร้า                                   ตุ๊กตาไม้

แหล่งท่องเที่ยวของตำบล : ทะเลหาดบางเบิด เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านบางเบิด ตำบลทรายทอง เป็นหาดที่มีความสวยงาม น้ำใส ทะเลสวย เหมาะสำหรับการพักผ่อน เล่นน้ำทะเล มีกิจการร้านอาหาร และมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว


ประวัติความเป็นมา : ตำบลช้างแรก แต่เดิมมีสองครอบครัวไปตั้งโรงงานน้ำมันยาง (ภาษาท้องถิ่นเรียกน้ำมันชัน) พร้อมทั้งปลูกพืชต่าง ๆ ไว้เป็นอาหาร ต่อมามีหมอเฒ่าสงฆ์ได้ไปตั้งคอกช้างอยู่ที่คลองลำจริง วันหนึ่งมีช้างลูกอ่อน 2 เชือกมาเข้าคอก หมอเฒ่าสงฆ์นำเอาแม่ช้างไป ส่วนลูกช้างได้นำมาแลกกับหัวมันเทศและผักของครอบครัวทำน้ำมันยาง พื้นที่ตรงนี้จึงเรียกว่า "บ้านช้างแลก" ต่อมาปี พ.ศ.2481 ทางราชการได้สร้างถนนเพชรเกษมผ่าน กรมทางหลวงเขียนป้ายบ้านเป็น "บ้านช้างแรก" จึงเรียกชื่อดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล : ตำบลช้างแรกตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทีว่าการอำเภอบางสะพานน้อย ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 8 กม. มีพื้นที่ 185,000 ไร่ มีแนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์ ยาวประมาณ 20 กม.

อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บางสะพาน, ปากแพรก, ทราายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดต่อ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์

จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,526 คน เป็นชาย 4,144 คน เป็นหญิง 4,382 คน

อาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำสวน อาชีพเสริม เลี้ยงโคนม ปลูกผัก

สถานที่สำคัญของตำบล :
               1. โรงเรียน 3 แห่ง
               2. วัด 4 แห่ง
               3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
               4. ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง
               5. สถานีอนามัย 2 แห่ง

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล : การเดินทางจากที่ว่าการอำเภอบางสะพานน้อย ด้วยถนนสายเพชรเกษม - ปากคลอง ผ่านตำบลปากแพรก ถึงตำบลช้างแรกระยะทาง 8 กม. และเข้าหมู่บ้านต่าง ๆ โดยมีถนนเพชรเกษมเป็นถนนสายหลัก

แหล่งท่องเที่ยวของตำบล :
              - น้ำตกพนาสวรรค์ เป็นน้ำตกที่มีความสภาพเป็นธรรมชาติมาก มีชั้นน้ำตกประมาณ 10 ชั้น ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านธรรมรัตน์ ต.ช้างแรก
              - บึง ทะเลสาบ แหล่งน้ำ เขื่อน แก่งหินปิด เป็นลำธารน้ำ สองฝ่ายลำธารมีหินขนาดใหญ่ มีน้ำใสสะอาดไหลผ่านตลอดปี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านหินปิด ต.ช้างแรก


ประวัติความเป็นมา : ตำบลไชยราช เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางสะพานน้อย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านไชยราช หมู่ 2 บ้านคอกอ้ายเผือก หมู่ 3 บ้านบางเจริญ หมู่ 4 บ้านทองอินทร์ หมู่ 5 บ้านหนองหิน หมู่ 6 บ้านหมากผู้

สภาพทั่วไปของตำบล : ตั้งห่างจากที่ว่าการอำเภอ 22 กม. มีพื้นที่ประมาณ 166,000 ไร่

อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดต่อ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดต่อ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์

จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,980 คน เป็นชาย 3,519 คน เป็นหญิง 3,461 คน

อาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำสวน

สถานที่สำคัญของตำบล :
            1. ถ้ำเขาหมาก
            2. ถ้ำเขาไชยราช
            3. ถ้ำเขากระทุ้งฟ้า
            4. น้ำตกไชยราช

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล : เดินทางโดยรถยนต์ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ตัดผ่านตำบลไชยราช รวมระยะทาง 6 กม

แหล่งท่องเที่ยวของตำบล :  น้ำตกไชยราช เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ภาคเอกชนจัดทำขึ้น โดยแปลงสภาพจากห้วยธรรมชาติมาเป็นน้ำตก โดยมีบึงสำหรับอาบน้ำ ทั้งเป็นกิจการร้านอาหาร และมีบังกาโลที่พักสำหรับค้างคืนได้


tml>