เว็บลิงค์อื่น ๆ
ดิกชันนารี
 
ตรวจรางวัล
.
ช่อง 3ช่อง 5ช่อง 7ช่อง 9ช่อง NBTช่อง TPBS

คู่มือสำหรับประชาชน
  1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต(กทม.)

2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต(กทม.)

3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล/แขวง (กทม.)

4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)

ประชาสัมพันธ์..การรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 83 หากผู้ใดมีความสนใจจะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว และมีคุณสมบัติตรงตามกำหนด สามารถขอรับและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3261-1030 โทรสาร 0-3260-2344 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 [ อ่านรายละเอียด ]

ประชาสัมพันธ์..การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรท่านใดที่ยังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือจะปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืชให้เป็นปัจจุบัน มาติดต่อขอขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย ตามวันและเวลาราชการ

ประกาศ เรื่อง การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2558
(ในช่วงกำหนดเวลา วันที่ 1-30 มกราคม ของทุกปี) [ อ่านรายละเอียด ]

นายวิจิตร คงสงฆ์ เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย มอบหมายนายสำรวย เอี่ยมนาม เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมกับทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดตามผลการจัดทำแปลงส่งเสริมการปลูกสับปะรดผลสด ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์์ วันที่ 15 ตุลาคม 2558
ประมวลภาพ
นายวิจิตร คงสงฆ์ เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย ร่วมโครงการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องระบบการกรีดยางพาราแบบใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ในสภาวะ ราคายางพาราตกต่ำ ณ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร หมู่ 5 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 5 ตุลาคม 2558
ประมวลภาพ
สถานีข่าวช่อง Farm Channel ทำข่าวเกษตรการผลิตปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 6 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายวิจิตร คงสงฆ์ เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย นายสุวชล ครองทรัพย์ นายทนงศักดิ์ นทีวัฒนา นายชนะไพรินทร์ ภักดีเสมอ นายภูวนารถ ชูชม ร่วมให้สัมภาษณ์นักข่าว วันที่ 27 กันยายน 2558
ประมวลภาพ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนตามแนวทางช่วยเหลือ  และป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง จำนวน 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางสะพาน ตำบลปากแพรก ตำบลทรายทอง ตำบลไชยราช และตำบลช้างแรก โดยมีผู้นำท้องที่ระดับตำบล/ระดับหมู่บ้าน/คณะกรรมการบริหาร ศบกต./ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน / ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมจัดเวทีชุมชนฯ ระหว่างวันที่ 23-28 กันยายน 2558
ประมวลภาพ
  ภาพข่าวย้อนหลัง>>

สาระน่ารู้ทางการเกษตร
     
108 พรรณไม้ไทย
108 พรรณไม้ไทย แบตเตอรี่กะหล่ำปล คุณค่ามหัศจรรย์ของ
พืชผักและผลไม้
หนอนหัวดำมะพร้าว สมุนไพรไทย เพื่อสุขภาพ เทคนิคการปลูกมะละกอ
   
ข้อมูลเพื่อการเกษตร
ดิน
ดิน น้ำ ราคาสินค้าและ
ปัยจัยการผลิต
แหล่งรับซื้อและ
จำหน่าย
พืช
พืช ปศุสัตว องค์กรและเครือข่าย
เกษตร
สหกรณ์และ
วิสาหกิจชุมชน
ประมงและ
เพาะเลี้ยง
โรคและแมลงศัตรูพืช สถานการณ์เกษตร เทคโนโลย
ีชาวบ้าน
ปุ๋ยและสารเคม เทคโนโลยี
การเกษตร
เตือนภัยเกษตร องค์ความรู้
เรื่องข้าว