เว็บลิงค์อื่น ๆ
ดิกชันนารี
 
ตรวจรางวัล
.
ช่อง 3ช่อง 5ช่อง 7ช่อง 9ช่อง NBTช่อง TPBS

ประชาสัมพันธ์..การรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 83 หากผู้ใดมีความสนใจจะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว และมีคุณสมบัติตรงตามกำหนด สามารถขอรับและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3261-1030 โทรสาร 0-3260-2344 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 [ อ่านรายละเอียด ]

ประชาสัมพันธ์..การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรท่านใดที่ยังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือจะปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืชให้เป็นปัจจุบัน มาติดต่อขอขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย ตามวันและเวลาราชการ

ประกาศ เรื่อง การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2558
(ในช่วงกำหนดเวลา วันที่ 1-30 มกราคม ของทุกปี) [ อ่านรายละเอียด ]

ประชุมกลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา
นายวิจิตร คงสงฆ์ เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย ร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ณ ห้องประชุมศาลาหมู่บ้านสามแยกห้วยสัก หมู่ 7 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 26 สิงหาคม 2558
ประมวลภาพ
นายวิจิตร คงสงฆ์ เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย ร่วมประชุมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ณ ห้องประชุมศาลาหมู่บ้านสามแยกห้วยสัก หมู่ 7 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 25 สิงหาคม 2558
ประมวลภาพ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกมะพร้าว โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อลดผลกระทบจาก การเปิดเสรีทางการค้า AFTA ปีที่ 2 (พ.ศ.2558) ณ แปลงนางสาลี่ ยี่รงค์ หมู่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2558
ประมวลภาพ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี มาถอดบทเรียน Smart Office  ของสำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย โดยมีนายวิจิตร คงสงฆ์ เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ ตัวแทน อกม.และเกษตรกร มาให้แนวความคิดในการขับเคลื่อนส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น.
ประมวลภาพ

ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านศรีนคร หมู่ 7 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.
ประมวลภาพ

นายวิจิตร  คงสงฆ์ เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย พร้อมด้วยนายไพโรจน์ สุทธิพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ปี 2558 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์์ ณ บริเวณพื้นที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.7 (คอกอ้ายเผือก) หมู่ที่ 2 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์์ วันที่ 18 สิงหาคม 2558
ประมวลภาพ
ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินและยากจน โดยมี นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภอบางสะพานน้อย เป็นประธาน นายวิจิตร คงสงฆ์ เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย เป็นกรรมการและเลขานุการ ที่ว่าการอำเภอบางสะพานน้อย ชั้น 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2558
ประมวลภาพ
โครงการทัศนศึกษาดูแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาชีพเสริมของเกษตรกร ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ณ บ้านนายรณ วรินทร์รักษ์ หมู่ 7 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 4 สิงหาคม 2558
ประมวลภาพ
  ภาพข่าวย้อนหลัง>>

สาระน่ารู้ทางการเกษตร
     
108 พรรณไม้ไทย
108 พรรณไม้ไทย แบตเตอรี่กะหล่ำปล คุณค่ามหัศจรรย์ของ
พืชผักและผลไม้
หนอนหัวดำมะพร้าว สมุนไพรไทย เพื่อสุขภาพ เทคนิคการปลูกมะละกอ
   
ข้อมูลเพื่อการเกษตร
ดิน
ดิน น้ำ ราคาสินค้าและ
ปัยจัยการผลิต
แหล่งรับซื้อและ
จำหน่าย
พืช
พืช ปศุสัตว องค์กรและเครือข่าย
เกษตร
สหกรณ์และ
วิสาหกิจชุมชน
ประมงและ
เพาะเลี้ยง
โรคและแมลงศัตรูพืช สถานการณ์เกษตร เทคโนโลย
ีชาวบ้าน
ปุ๋ยและสารเคม เทคโนโลยี
การเกษตร
เตือนภัยเกษตร องค์ความรู้
เรื่องข้าว