เว็บลิงค์อื่น ๆ
ดิกชันนารี
 
ตรวจรางวัล
.
ช่อง 3ช่อง 5ช่อง 7ช่อง 9ช่อง NBTช่อง TPBS

                      
                                
ที่ตั้งสำนักงาน

                      
สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย ตั้งอยู่ที่ 145 หมู่ที่ 4 (เขตเทศบาล) ถนนเพชรเกษม-ปากคลอง ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 0-3269-9005 Fax. 0-3269-9005
E-mail : bangsaphannoi@doae.go.th

ประวัติความเป็นมา

            อำเภอบางสะพานน้อย เดิมขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอบางสะพาน มีเรื่องเล่าสืบทอดต่อกันมาว่าก่อน ปี พ.ศ.1862 พระเจ้าศรีวัง เจ้าผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชกับเจ้าผู้ครองเมืองเพชรบุรี ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชบิดา มีอาณาเขตของเมืองที่ปกครองออกจากกัน โดยถือเอาแม่น้ำสายหนึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตและทรงสร้างเมืองเล็ก ๆ ขึ้นเมืองหนึ่ง เพื่อเป็นเมืองหน้าด่านระหว่างเมืองนครศรีธรรมราชกับเมืองเพชรบุรี ทรงสร้างสระพานเพื่อให้ราษฎรติดต่อสัญจร ไปมาได้สะดวก เมืองที่สร้างขึ้นมานั้นได้เรียกขานต่อกันมาว่า "เมืองบางสะพาน" ไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานว่ามีเจ้านายพระองค์ใดไปครองเข้าใจว่าคงเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็น
ที่ประทับชั่วคราว
            ในสมัยดังกล่าว เจ้าผู้ครองเมืองหินมูล (เมืองนครปฐม) ไม่มีพระราชโอรส จึงได้ทูลขอพระราชโอรสของพระเจ้าศรีวังไปเป็นองค์รัชทายาท ทรงพระนามว่าพระเจ้าศรีราชาองค์รับทายาท ได้โปรดให้สร้างสะพานขึ้นในท้องที่บริเวณใกล้เคียงกับ เมืองสะพาน ที่บ้านหากตระกร้อ (ปัจจุบันอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลบางสะพาน) เนื่องจากพระองค์ต้องเสด็จไปมาระหว่างเมืองหินมูลกับเมืองนครศรีธรรมราชบ่อยครั้ง สะพานนี้ใช้เชื่อมต่อกับเมืองสะพาน ในเวลาต่อมาพระเจ้าศรีราชาได้ขึ้นครองเมืองหินมูล พระองค์ถือเป็นกษัตริย์ ต้นราชวงศ์ "อู่ทอง"
            สำหรับคำว่า "บางสะพานน้อย" คงจะมีที่มาจากเหตุการณ์ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ และได้จัดตั้งสถานีที่พักผู้โดยสารขึ้นในท้องที่ทางทิศเหนือของสถานีจะต้องจัดสร้างสะพานเหล็กข้าม
คลองน้ำเค็ม ทางทิศใต้ทำเป็นสะพานไม้ข้ามคลองละหาน ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกับสถานีรถไฟบางสะพาน ที่มีสะพานข้ามบึงกว้างทางทิศเหนือ ส่วนทิศใต้เป็นสะพานข้างคลองจึงได้ตั้งชื่อสถานีผู้พักโดยสารแห่งใหม่ว่า "บางสะพานน้อย" ส่วนสถานีเก่าให้เพิ่มชื่อเป็น "บางสะพานใหญ่" ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสับสน แต่ในส่วนชื่อของอำเภอนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คงใช้ชื่ออำเภอบางสะพานต่อไปเหมือนเดิม
            อำเภอบางสะพานน้อย เดิมเป็นกิ่งอำเภอได้ประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2517 เริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2517 มีสถานที่ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอชั่วคราว ที่โรงเรียนวัดบรรตาเรืองราม หมู่ที่ 4 ตำบลบางสะพาน โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล คือ ตำบล บางสะพาน ตำบลทรายทอง และตำบลปากแพรก ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.2523 ได้แบ่งเขตการปกครองขึ้นอีกหนึ่งตำบล ได้แก่ ตำบลช้างแรก และได้มีพระราชกฤษฏีกายกฐานะจากกิ่งอำเภอบางสะพานน้อย เป็นอำเภอบางสะพานน้อย ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 98 ตอนที่ 15 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2524 และในปีต่อมาได้แบ่งเขตการปกครองเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตำบล ได้แก่ ตำบลไชยราช

เนื้อที่และอาณาเขต

อำเภอบางสะพานน้อย มีเนื้อที่ทั้งหมด 720 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 450,000 ไร่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใต้สุดของภาคกลางตอนล่าง ห่างจากศาลากลางจังหวัดตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 110 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่ง มีที่ตั้งอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
             ทิศเหนือ       ติดต่อกับ อำเภอบางสะพาน
             ทิศใต้           ติดต่อกับ อำเภอปะทิวและอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
             ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย
             ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ เขตตะนาวศรี (สาธารณรัฐเมียนม่าร์ )


การปกครอง
      แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 41 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่
ต.ปากแพรก
ต.บางสะพาน
ต.ทรายทอง
ต.ช้างแรก
ต.ไชยราช
1
บ้านดอนจวง
บ้านหนองฆ้อง
บ้านในไร่
บ้านคลองเตย
บ้านไชยราช
2
บ้านปากแพรก
บ้านคลองน้ำเค็ม
บ้านกำมะเสน
บ้านหนองจันทร์หอม
บ้านคอกอ้ายเผือก
3
บ้านหนองห้วยฝาด
บ้านปากคลอง
บ้านชายทะเล
บ้านช้างแรก
บ้านบางเจริญ
4
บ้านทุ่งกะโตน
บ้านดอนละหาน
บ้านฝั่งแดง
บ้านไร่ใน
บ้านทองอินทร์
5
บ้านแขก
บ้านท่าม่วง
บ้านบางเบิด
บ้านหินปิด
บ้านหนองหิน
6
บ้านทุ่งสะท้อน
บ้านดอนตะเคียน
บ้านบ่อไพ
บ้านไร่บน
บ้านหมากผู้
7
1
บ้านทุ่งไทร
บ้านห้วยสัก
บ้านศรีนคร
1
8
2
บ้านทุ่งจันทร์
บ้านทุ่งสีเสียด
บ้านช่องลม
2
9
3
บ้านหนองคล้า
บ้านเขาปุก
1
3
10
4
บ้านหนองเสม็ด
บ้านหนองหัดไท
2
4
11
5
1
บ้านดอนทรายงาม
3
5
รวม
6 หมู่บ้าน
10 หมู่บ้าน
11 หมู่บ้าน
8 หมู่บ้าน
6 หมู่บ้าน

สภาพภูมิประเทศ
     
              สภาพภูมิประเทศของอำเภอบางสะพานน้อยโดยทั่วไป ของพื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก จากเทือกเขาตะนาวศรีกั้นพรมแดนไทย-พม่าลงสู่อ่าวไทย

สภาพภูมิอากาศ

               ในฤดูฝน มีฝนตกตลอด เกินกว่า 4 เดือน มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น บางครั้งจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม โดยมีฝนตกเฉลี่ยมากที่สุดในเดือนตุลาคม และมีปริมาณฝนตกน้อยที่สุดในเดือนธันวาคม ซึ่งเพียงพอสำหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและพืชผัก

แหล่งน้ำ
                โดยธรรมชาติ  แหล่งน้ำธรรมชาติประกอบด้วยแม่น้ำ คลอง หนอง และบึงธรรมชาติ
ประเภทคลอง
                คลองบางสะพานน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบางสะพาน
                คลองชะม่วง หมู่ที่ 1,10 ตำบลบางสะพาน
                คลองลำชู ตำบลช้างแรก หมู่ที่ 1,2 ตำบลปากแพรก หมู่ที่ 6,7 ตำบลทรายทอง
                คลองห้วยฝาด ตำบลปากแพรก
ประเภทหนอง
                หนองตะเคียน หมู่ที่ 6 ตำบลทรายทอง
                หนองหินไชยราช หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช
                หนอง กรป. หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช
               
                สร้างขึ้นเอง
ประเภทแหล่งน้ำชลประทาน ได้แก่ ชลประทานขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ำ)
                1. อ่างเก็บน้ำช้างแรก หมู่ที่ 3 ตำบลช้างแรก เนื้อที่ประมาณ 150 ไร่
                2. อ่างเก็บน้ำช่องลม หมู่ที่ 8 ตำบลช้างแรก เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่
                3. อ่างเก็บน้ำในไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลช้างแรก เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่
                4. อ่างเก็บน้ำห้วยสินรอน หมู่ที่ 4 ตำบลช้างแรก เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่
                5. อ่างเก็บน้ำคอกอ้ายเผือก หมู่ทิ่ 2 ตำบลไชยราช เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่
                6. อ่างเก็บน้ำบางเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลไชยราช เนื้อที่ประมาณ 96,000 ไร่
                7. อ่างเก็บน้ำสมานมิตร หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก เนื้อที่ประมาณ 20 ไร

ประเภทฝ่ายน้ำล้น
               ฝ่ายน้ำล้นหินปิด หมู่ที่ 5 ตำบลช้างแรก เนื้อที่ประมาณ 25 ไร่

ประเภททำนบ
               ทำนบไม้เรียบ หมู่ที่ 6 ตำบลทรายทอง เนื้อที่ประมาณ 6 ไร

ประเภทโครงการชลประทาน
               ชลประทานตามะรวน หมู่ที่ 8 ตำบลทรายทอง เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่

เส้นทางคมนาคม

               อำเภอบางสะพานน้อย มีถนนสายเพชรเกษมผ่านเป็นระยะทาง 21 กิโลเมตร ผ่านตำบลช้างแรกและตำบลไชยราช ติดต่อระหว่างที่ว่าการอำเภอถึงศาลากลางจังหวัดเป็นระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่งโมงครึ่ง
               ทางรถไฟ โดยมีทางรถไฟสายใต้ผ่านอำเภอ ระยะทางจากบ้านหนองฆ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลบางสะพาน ถึงบ้านไชยราช หมู่ที่ 1 ตำบลไชยราช ระยะทาง 21 กิโลเมตร
               การติดต่อกันภายในหมู่บ้าน มีถนนลูกรังและถนนลาดยาง (บางสาย,บางส่วน)ติดต่อถึงกันได้ทุกหมู่บ้าน ซึ่งเป็นถนนที่มีสภาพดีพอสมควรใช้ได้เกือบตลอดฤดูกาล

                                  

tml>